Arne Christensen

Av Terje Sørensen

Arne Christensen var født 25. juni 1881 i Kristiania som sønn av advokat Hans Christian Christensen (f.1839) og hustru Eva Julie Johanne f. Mathiesen (f.1853). Ved folketellingen i 1900 oppholdt han seg midlertidig i Leipzig, men hadde ellers fast bopel i Wergelands vei i Kristiania. Han var altså bare 19 år gammel ved folketellingen og dertil ugift, men det opplyses at han levde av sin formue. I huset hjemme i Kristiania bodde også hans søsken Anna (f.1880), Mimmie (f.1883), Eva (f.1885), Haaken (f. 1886) og Mogens (f.1889). Alle disse levde også av formuen sin. Det samme gjorde hun som var husmor, Agnes Josefa Mathiesen (f.1861) som var moster til Arne og hans søsken. Grunnen til at alle i denne familien var så formuende, hadde sikkert sammenheng med at Arnes morfar, Haaken Christian Mathiesen (1827-1913) var en av Kristianias mest velstående og mektige trelasthandlere og eiendomsbesittere i sin tid. Arnes morfar bodde som enkemann i Ullevålsveien sammen med sine 10 barn i 1875, deriblant Arnes mor som enda var ugift. Hun og flere av hennes søsken er oppført som rentenister ved folketellingen som ble holdt dette året. I 1910 var Arne Christensen disponent i trelast Fredrikstad. Han var fortsatt ugift og bodde da hos en grosserer i trelastbransjen der i byen, nemlig hos morbroren Arthur Mathiesen (f.1868), som hadde egen gård i Skolegata 6.

I 1915 kjøpte Arne Christensen Storfosen gods og gjennomførte etterpå allerede eksisterende planer om å danne et aksjeselskap for å sikre driften, nemlig A/S Storfosen Gods. Han gav i den tiden han hadde tilknytning til stedet et orgel, dvs. et pedalharmonium av tysk fabrikat, som gave til Storfosen kapell (nå Storfosna kirke) som var oppsatt noen år tidligere (1913). Dette instrumentet ble overtatt av Storfosna bedehus da kapellet fikk nytt orgel på 1950-tallet.

A/S Storfosen Gods gikk konkurs etter få år. I 1923 ble husmannsplassene frasolgt. Under avviklingen av A/S Storfosen Gods ble hovedgården drevet av forpaktere. Forpakteren fra 1923 var agronom Ove Frang (1893-1932) fra Stange. Han ble gift i Melhus i 1923 med Katharina Nora f. Lunde (1897-1989) fra Ringsaker. Deres døtre, Olaug, f. 15.mars 1924 og Kari, f.14. juli 1926, ble begge født og døpt på Storfosna.

Arne Christensen døde 23. juli 1963 og er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo.


Åpningssiden for matrikkelgården Storfosna
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag