Christian Frederik von Marschalck

Av Terje Sørensen

Christian Frederik von Marschalck var født ca. 1650. Han var sønn av den siste kansleren i Norge Johan Frederik von Marchalck (ca.1610 -) og hans hustru Margrethe Jensdatter Bjelke (1622 -1698) til Evje gård i Rygge. Christian Frederik v. Marschalck ble eier av Austrått, Tøndel og Storfosen etter sin fetter Christopher Bjelke i 1686. Han var kavallerioberst, og hans interesse for hester gav seg utslag i opprettelse av et stutteri på Austrått. Han innførte gode avldyr fra Mellom-Europa og satte dem inn i avlen på gården. Han skal ha vært litt av en kraftkar. Det gikk ord om at han kunne løfte både seg selv og hesten sin etter hendene, og at han gjorde det ved å gripe tak i en jernkrok under hvelvingen over portrommet inn til nedre borggård på Austrått. Ved siden av ridning sies det at hans viktigste idretter var sabelsvingning, terningspill og begersvingning. Han drev aktiv selskapelighet og hans lystige levnet første ham snart i stor gjeld. Han var gift med Mette Hansdatter Løwenhjelm, datter av generalløytnant Hans Schrøder Hansen von Løwenhjelm (1627 - 1699) og hustru Beata Fridericha von Ahlefeldt (1636 - 1672). (Hans Schrøder von Løwenhjelm ble som enkemann gift andre gang 1677 med enke Sophie Jensdatter Bjelke. Han kjøpte i 1682 Hovinsholm (Helgøya) av sin svoger Jørgen Bjelke. Se ovenfor!). Oberst Marschalck pantsatt sine eiendommer til Det norske Kvesthus (Den noske krigspensjonskasse) i 1695 og gikk til slutt konkurs. Han drog til Danmark i 1698.

Både før, i og etter Kristian Fredrik Marschalks tid var Storfosen-godset drevet med forpaktere. I tidsrommet 1681 - 1686 het forpakteren Hans Hansen Holm. Etter hans død leide hans kone, Anna, en part i Garten, eventuelt som en slags "erkepensjon". Hun omkom i 1696. (Se nedenfor!) I 1686, samme år som Marschalk overtok godset, nevnes Kristoffer Glad som fogd og forpakter. Han døde det året, og det ble holdt skifte etter ham den 8.5.1688. Peder Stadell var forpakter fra 1688. Så fulgte Joachim Barner. Han var gift med Elmegård Humfredsdatter Brüghmann fra Trondheim. Hun var datter av kjøpmann (og gruvespekulant) Homfred (Humphry) Hieronymussen Brüghmann (d.1690) og hustru Sara Andersdatter Riiber (1645 - 1715). I Barners tid forliste et skip utenfor Storfosna og flere mennesker mistet livet. Den tragiske hendelsen er beskrevet slik:

"Ved Forlis den 22de September 1696 i Tusmørket om Aftenen paa Skjæret Paltseren (ved Øens sydvestligste Spidse) omkom ialt 12 Personer, deriblant Studiosus Olaf Winter, Huslærer fra 8de Januar 1695 til sin Død. Hans Søsters Mand hed Haagen Olsen Sche, som boede paa Baklandet i Trondhjem. Det var Herman Treschows* Skib af Trondhjem. Blandt de Omkomne var ogsaa Hans Hansen Holms Hustru, Anna, og ved Skifte efter hende forlangte Trondhjems Magistrat at foretage dette, naar alt vedkommende Forpagtningen af Storfosen var ordnet".

(* Herman Treschow (1665 - 1723) var postmester og generaltollforvalter i Trondhjems distrikt. Han bodde på Lade gård i Strinda).

Etter Joachim Barner fulgte Johan Danielsen Burchard (ca.1662 - 1723) som forpakter. Han var her i 1701. I manntallet dette året er han registret som "Fuldmægtig, Forvalter ved Ophold". Johan Burchard var gift med Margrete Lauritzdatter Alderup (1678 - 1733), datter av Lauritz Hanssen Alderup (16?? - 1708) og hustru Elsebe (Elisabeth) Jensdatter. (Skifte 30.04.1720). Etter mannens død overtok madame Margrete Burchard Valsøya gård i Jøssund i 1725. Hun flyttet dit og bosatte seg der i 1731. Barn:

  1. Lorentz (1695 - 1749). Han giftet seg med Christine Marie Bremer og ble sogneprest i Kvæfjord.
  2. Elsebe. Hun ble 19.4.1725 gift med Christen Pram.
  3. Catharina Sibylla ( ???? - 17??). Hun ble 02.11.1725 gift med Reinert Olfertsen.
  4. Karen (1703 - 27.2.1739) gift med Thomas Davidsen Svaboe ( ca.1691 - 1775), neste forvalter og fullmektig ved Storfosen gods (Se nedenfor).
  5. Margrete (1703 - 1774), gift med Lorents Christian Eriksen Schanke.

Johan Burchard fikk fornyet forpaktningskontrakt i 1708 av den nye godseieren som hadde overtatt noen år tidligere. Oberst Christian Frederik Marschalcks pengeaffærer fantes i den største forvirring ved hans død, og det gikk mange år før alt ble ordnet. Den norske Krigshospitalkasse eide Austrått fra 1702 til godset ble solgt til Abraham Dreyer 21.9.1720. Storfosen-godset ble solgt på auksjon 4.9.1704 til den største fordringshaveren i boet, amtmann Ove Schjelderup for 4500 riksdaler. Salget omfattet hovedgården, besetningen og underliggende gårder i Agdenes, Hemne, Hitra og på Ørlandet. (I nåværende Ørland kommune hørte gårdene Kråkvåg, Garten, Beian, Bakken, Grande og Flatnes under Storfosen).


Åpningssiden for matrikkelgården Storfosna
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag