Fredrik Christian Hagen

Av Terje Sørensen

Fredrik Christian Hagen ble født 20.6.1843 i Trondheim, men vokste opp på Voss hvor hans far Edvard Georg Hagen var kapellan. Seinere var faren sogneprest i Ytterøy og bodde på Eid prestegård. Prestens første kone, Olava Marie f. Nerdrum, en flink porterttmalerinne, var Fredrik Hagens mor. I sin ungdom var Fredrik Hagen bokholder ved kobbergruven på Ytterøya. Gruven ble nedlagt, men med sin store interesse for jordbruk kjøpte Hagen da gården Skjerve (l.nr. 23) der i bygda. Han ble gift med Jenny Kathinka Hallén, født 23.1.1856 i Christiania. Hun var datter av garvermester Jens Peter Hallen og Christine Marie f. Jansen. Jennys familie flyttet til Hegdehaugen i Vestre Aker, mens Jenny Hallén kom til Ytterøya som guvernante hos bergmester Anton Sofus Bachke. Slik traff paret hverandre. Fredrik og Jenny Hagen fikk ni barn:

  1. Jenny (12.6.1877 - )
  2. Olava Marie (9.12.1878 - )
  3. Jens Peter (14.1.1880- )
  4. Edvard Georg, (19.1.1882 - )
  5. Elise Kristine (26.10.1884 - ), gift 1905 med Bjarne Stabell (1882 - 1969). Seks barn.
  6. Olga Sofie (11.2.1886 - )
  7. Anna Martine Melbye (27.7.1889 -)
  8. Fredrik Christian (25.4.1892 - )
  9. Martin Melbye (12.12.1893 -)

I 1887 sendte Fredrik Hagen sammen med andre storfosninger en søknad til kommunestyret om opprettelse av gravplass på øya: Kommunestyret uttalte: "Fra F.C. Hagen med Flere var indsendt en Skrivelse hvori andrages om Herredsstyrelsens Medvirken til at en Gravplads maatte blive oprettet paa Storfosen. I Anledning denne Sag skedde saadan Udtalelse: Herredsstyrelsen kan ikke finde nogen Trang for egen Gravplads paa Storfosen, hvorfor den ikke kan anbefale Sagen."Men folk på Storfona oppgav ikke planen. I 1913 ble det anlagt kirkegårdt i forbindelse med bygging av kirke (kapell) på øya.

F.C. Hagen var høyremann og var med i kommunestyret gjennom en rekke år. Fredrik Hagen dyrket opp bortimot 300 mål jord, satte opp nye uthus og startet eget meieri med melkeleveranse til Kristiansund mens han var på Storfosna. Han fikk også satt i gang skogplanting på øya. Mye av furuskogen som fortsatt finnes på Storfosna, var det Fredrik Hagen som tok initiativet til å plante. I hans tid ble det opprettet poståpneri og dampskipene fikk fast anløpssted på øya. Hagen var selv både poståpner og handelsmann. I 1900 var det 14 tjenestefolk på gården. I årene 1903-1905 arbeidet agronom Bjarne Stabell der. Han ble, i 1905 ble gift med godseierens yngste datter. Bjarne Stabell hadde eksamen Søndre Trondhjems amts vinterlandbruksskole 1901 og hadde før han kom til Storfosen gård arbeidet ved Rotvoll sinnsykeasyls gårdsbruk 1902-1903. I 1905 kjøpte han familieeiendommen Munkvoll i Strinda av sin mor som da var enke og drev denne gården noen år. Men i 1917 flyttet Stabell og kona til Nøtterøy der de dette året kjøpte Gipø gård. På Nøtterøy ble Bjarne Stabell premiert for sine landbruksprodukter.

Fredrik Hagen solgte Storfosen gård i 1909, og han og fruen flyttet fra øya til Strinda. Men fru Hagen var tilbake på Storfosna i 1913 for å skjenke en gave og delta ved innvielsen av kirken på øya det året. Fredrik Christian Hagen døde 27.4.1930. Jenny Katinka HallÚn Hagen døde 15.2.1952. Begge ble gravlagt på Storfosna kirkegård.


Åpningssiden for matrikkelgården Storfosna
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag