Niels Jenssen Colstrup

Av Terje Sørensen

Den neste eieren av Storfosen-godset var Niels Jenssen Colstrup Han var født 1723 på Hauge i Eidsberg og var sønn av overauditør og sorenskriver Jens Jenssen Colstrup (1692 - 1742) og Helene Christoffersdatter Nannestad (1691 - 1757). De bodde på Hauge, seinere på Narvestad i Eidsberg. Niels Colstrup var dermed søstersønn av Storfosens forrige eier. Han ble i 1753 fogd i Strinda og Selbu, og ble i 1755 tilskjøtet Øvre Saltnes i Buvika (Skaun) der han bodde til 1761. Som fogd stod han mange år til rest med regnskapene. Han ble suspendert fra sin stilling som fogd og arrestert på gården Kystad i Strinda, hvoretter han ble satt i det borgerlige arrestlokalet i Trondheim. Han slapp straff da boet hans dekket kassamangelen. Niels Colstrup, som hadde tittelen kammerråd, kjøpte Storfosna med underliggende gods for 17400 riksdaler. Skjøtet er datert 4.2.1765.

Det året Niels Colstrup overtok Storfosen, fikk to brukere av Flatnes, tilbud fra godsieren om å kjøpe leilendingsgodset på denne gården. Det var Tollef Johansen (- 1772) og Nils Mikkelsen (1716 - 1781) som begge vegret seg mot å overta som selveiere. De fikk istedet overta to andre bruk, da gården likevel ble frasolgt godset i 1764. Det var gjestgiver Åge Pedersen Beian som da kjøpte Flatnes og ble den første selveiende bonden på Ørlandet. Han fikk riktignok ikke fullt herredømme over gården, for Colstrup ville som godseier fortsatt ha rett til vei over Flatneset, samt sikt og sakefall (bøter), og at "ægt" (skyss) og arbeid til hovedgården for ettertiden skulle være som før. Dessuten skulle ikke gården selges til noe fremmede. Åge Pedersen innløste imidlertid arbeidsplikten. Han fikk gården for en kjøpesum av 420 riksdaler.

Niels Colstrup ble i 1754 gift med datteren av Storfosnas forrige eier, sin kusine Sara Larsdatter Nannestad (1731 - før april 1773), se forrige eier. De fikk fire barn:

  1. Helene Elisabeth (1757 - 21.1.1821).
  2. Lars (1758 -).
  3. Fredrik (1760 -).
  4. Christiane (ca.1763 - 23.12.1639). Hun bygslet Steinan (det seinere g.nr.60, b.nr.2) på Storfosna sammen med Charlotte Cathrine Frølich (- 29.7.1837).

Fordringer fra statskassen hos Niels Colstrup gjorde at Storfosen-godset ble solgt på tvangsauksjon 13.4.1773. På det tidspunktet var hans kone, Sara Nannestad, død. Selv døde Niels Colstrup 30.8.1774 i Trondheim.


Åpningssiden for matrikkelgården Storfosna
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag