Niels Lykke

Av Terje Sørensen

Niels Lykke (1492 - 25.12.1535) var dansk aldelsmann og ridder fra Århus. Han var sønn av Joachim Lykke og hans 2. hustru Maren Bille. Han kom i 1528 til Norge hvor han fikk sete i riksrådet. Han vant stor innflytelse som den kloke og vinnende mann han var. Han ble i 1528 gift med Eline Nielsdatter Gyldenløve, datter av Niels Henrikson Gyldenløve og Ingerd Ottesdatter Rømer, se forrige eiere. Den 26.12.1528 fikk Niels Lykke Sunnmøre, Romsdal og kongsgården Fosen i len av kong Frederik I, forutsatt at hans svigermor, som tidligere hadde fått lenene overdratt til seg, ville avstå dem, noe hun gjorde. Niels Lykke og Eline bosatte seg på kongsgården på Storfosna. Fra 1531 bodde Niels Lykke også i perioder på Tautra etter at han dette året ble verdslig forstander for Tautra kloster med plikt til å forsørge munkene der.

I 1532 falt Niels Lykke i unåde hos kong Frederik I. Fru Eline ble helseløs etter mishandling og innesperring på Storfosen kongsgård under erkebiskopens overfall på Austrått og adelsslekten der i 1532. Hun etterlot seg to små barn, Helvig og Niels. Elines søster, Lucie, kom til Storfosna for å stelle svogerens barn. Som enkemann ville Niels Lykke gifte seg med Lucie, men kirkelig vielse var umulig, siden ekteskap mellom besvogrede etter katolsk lære ble ansett som blodskam. Familien var også imot giftermål av samme grunn, men Lucie og Niels fikk en sønn i 1534, et barn som døde kort tid etter fødselen. Niels Lykkes svoger, Vincents Lunge, oppfordret erkebiskopen til å gripe inn, og på svogerens forlangende ble Niels Lykke stilt for retten i Trondheim. Den 21.7. 1535 ble han dømt i "erkebiskopens hender på kronens vegne med liv og gods". (Under tronledigheten som hadde inntrådt på den tiden, lå kronens makt hos erkebiskopen). Alt gods som Niels Lykke hadde rådd over, ble inndratt under kronen. Livet hans skulle likevel skånes inntil riksrådet hadde behandlet saken. Dommen som ble avsagt i august samme år, er ukjent, men trolig ble Niels Lykke lyst fredløs. På grunn av det spente forholdet som hadde oppstått til erkebiskopen, anla Niels Lykke, som for det meste oppholdt seg på Storfosna, voller og vollgraver rundt herregården og lot stedet befeste. I 1535 sendte erkebiskopen bevæpnede folk ut til Storfosna, og Lykke ble tatt og holdt som fange på sin egen gård. Fru Ingerd reiste fra Austrått til Storfosna for å ta seg av barna. Hun skriver at Niels Lykke falt på kne for henne og gråt, og fru Ingerd tilgav ham. Niels Lykke ble imidlertid ført til Steinvikholm. Samtidig ble gården plyndret og mange kostbarheter bortført. Vincents Lunge hadde uttalt at svogeren burde straffes "med ild og tjære som en kjetter bør straffes". På Steinvikholm slott lot Olav Engelbrektsson Niels Lykke "røke ihjel" i fangerommet julaften eller juledag 1535. Alle jordeiendommer som Niels Lykke hadde rådd over, deriblant Storfosen, ble nå krongods.


Åpningssiden for matrikkelgården Storfosna
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag