Ove Sørensen Schjelderup

Av Terje Sørensen

Ove Sørensen Schjelderup var født ca.1670 som sønn av sogneprest ved Domkirken i Trondhjem Søren Hansen (1623 - 1679) og bispedatteren Anna Pedersdatter Schielderup (1627 - 1701). Ove tok som voksen morens slektsnavn. Etter å ha gått ved Trondhjems Katedralskole ble Ove Schielderup 20.7.1692 immatrikulert ved universitetet i København, der han trolig studerte jus. 13.2.1697 ble han utnevnt til "Prokurator for Høyesteret som for Alle Over- og Underretter i Danmark og Norge". Så ble han 12.4.1704 utnevnt til det store og krevende embetet som amtmann over Nordlandene. (Dette amtet omfattet de nåværende fylkene Nordland og Troms). Da amtmannsresidensen Bodøgård ved Bodø var i elendig forfatning, fikk Schielderup etter søknad tillatelse til å ta bopel på Storfosna. Men Ove Schielderup oppholdt seg likevel mye i Bodø og var ofte ute på reiser i landsdelen han var amtmann i. Nå var det for Storfosens del et krav om at eieren skulle holde "duk og disk" på stedet for å beholde godsets adelsprivilegier. Schjelderup skaffet seg derfor kongelig dispensasjon fra denne boplikten på grunn av alt fraværet i embets medfør. Ved kongelig resolusjon av 4.8.1710 fikk han også tillatelse til å bo i Trondheim om vinteren. Storfosen gård og gods ble bestyrt av forvalter. Johan Burchard, som også tidligere hadde vært fullmektig godset, fikk i 1708 fornyet forpaktningskontrakt. Han skulle svare en årlig avgift til eieren på 300 riksdaler. Skatter og offentlig avgifter skulle han også betale. Men til gjengjeld skulle han ha all inntekt av gården og godsets drift.

Ny forvalter etter at Johan Burchard døde i 1723, var hans svigersønn, Tomas Davidsen (Svaboe) (ca.1691 - 1775). Han var gift to ganger:1) med Karen Johansdatter Burchard (Se ovenfor!), 2) med Susanna Ebeltoft (ca.1710 - 1792). Thomas Davidsen flyttet til Valsøya i Jøssund i 1748. Denne eiendommen hadde hans første kone arvet etter moren i 1733. Thomas Davidsen innkrevde tiende og forpaktet andeler i Ørlandets kirker av fogd Johan Ruberg (1710 - 1773), noe som også gav visse inntekter. Barn av 1. ekteskap: Elen Marie, Johanna Kristina, Elsebe, Mette Margrethe; av 2. ekteskap: Sven, Karen, Else, Jørgen, Thomas.

Et krav for å beholde adelsprivilegiene ved et gods var at eieren ikke var av borgerstanden. Tildeling av høye titler kan ha sammenheng med dette. Også Ove Schielderup fikk rangtitler av stigende grad, men dette hadde også sammenheng med at han stod høyt i gunst i Kanselliet og hos de tre kongene han tjente under, Frederik IV (1671 - 1730), konge fra 1699 , Christian VI (1699 - 1746), konge fra 1730 og Frederik V (1723 - 1766), konge fra 1746. Ove Schielderup ble kanselliråd 28.12.1714, justisråd 28.4.1719, etatsråd 30.11.1731 og konferensråd i 1749.

Ove Schjelderup ble 15.3.1715 gift med enke Catharina (Kirsten) Hansdatter Munch. Hun var født ca.1680 som datter av biskop Hans Nielesen Munch (ca.1640 - 1712) og Anna Kristine Andersdatter Aasgaard (ca.1650 - før 1709) . Catharina Munch hadde tidligere vært gift med lagmann på Oplandene Peter Blickfeldt (d.1712). Barn av Ove Schjelderup og Catharina Munch:

  1. Søren Schjelderup.
  2. Kristine Munch Schjelderup.

På grunn av alder og skrøpelighet tok Schielderup avskjed med pensjon av den kongelige kasse på 300 riksdaler årlig fra 1.1.1751, men han ble boende på Storfosna til sin død i vårhalvåret 1756, angivelig 81 år, 10 måneder, 3 uker og 5 dager gammel. Han ble gravlagt ved Domkirken i Trondhjem. Hans kone, Catharina Munch, satt som enke med godset til sin død i 1760. Da ble det solgt til Lars Nannestad.


Åpningssiden for matrikkelgården Storfosna
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag