Husmannsplassene på Trettenget som lå under prestegården.


For å fylle ut opplysningene om gårdene Trettenget, tar vi med ordrett det Inge Rian skrev i bind to av Ørlandsboka om Trettenget før brukene ble sjøleide.

Trettenget er nevnt første gang i Jens Bjelkes jordebok fra 1624. Navnet går tilbake på en krengel om eiendomsretten mellom soknepresten og Austrått-eieren.Plassen ble altså lagt til Austrått. Ved forliket mellom Austrått-eieren og presten i 1780, ble Trettenget lagt til prestegården. Før det lå stedet under Hårberg. Landskylda fra gammelt av var !/2 spann.

Før århundreskiftet 1700-1800 er det lite å hente om Trettenget. Sokneprest Rye bygslet Trettenget i 1713. I 1742 bykslet sokneprest Barhow 1/2 spann i Hårberg, muligens Trettenget. Stedet lå jo like ved.

I forliket fra 1780 karakteriseres Trettenget som "et tæmmelig Støkke mark" - det burde da også 1/2 spann være.

Seinere ble det husmannsplasser under prestegården, tre på det meste. De er siden blitt til to gårdsbruk, b.nr. 3 og 4.

Jokum Ingebrigtsen Lind er født ca. 1740, gift 1770 i Ålen med Kirsten Jonsdatter født ca. 1740 på Lia i Ålen. Vi kjenner tre barn:

  1. Ane f. ca. 1775 i Skogn, gift 1880 med Iver Olsen på Slette.
  2. Ingebrigt f. ca. 1775 i Skogn, også husmann på Trettenget.
  3. Ole f. 1785 i Skogn, neste husmann.

I 1806 er husene på plassen beskrevet. De besto av ei tømra stuelån med 2 fag kittvinduer og en gammel bilegger kakkelovn, tømra kjøkken og fjøs. Låve med kornstål var i bindingsverk. Alt dette var under ett tak, torvtak som vanlig var. Husene sies å være i dårlig forfatning.

Jokum Ingebrigtsen døde ca. 1806, Kirsten Jonsdatter døde 23.9.1827. Vi har ingen opplysninger om besetning og utsæd i deres tid.

Ingebrigt Jokumsen er født 1775 i Skogn som sønn av Jokum Ingebrigtsen, gift 30.10.1803 med Marta Andersdatter fra Rønne. De fikk to barn:

  1. Johan f. 18.6.1804.
  2. Inger f. 22.3.1806, døde 20.3.1814.

Også her er husene beskrevet i 1806. Det var ei lita tømmerlån med ett fag blyvinduer og jern bileggerovn. Et lite fjøs med kornstål og låve var i bindingsverk. Dette hadde ett tak, torvtak også her.

Ifølge sjølegdsrullen fra 1804 flytta de til Trindheim.

Ole Jokumsen var også sønn av Jokum Ingebrigtsen, gift 22.10.1807 med Henrikka Marie Kristensdatter født 1786 på Hitra, datter av Kristen på Grande. De fikk fem barn:

foto av Ove Olsen Viklem og kona Randi
Randi og Ove Viklem
  1. Jokum f. 1.3.1809, ble sjøleier på Spengelstykket.
  2. Kristian f. 24.2.1811, ble sjøleier på Røstad.
  3. Johan Gjert f. 30.1.1815, ble sjøleier på Gullteigen, løpenummer 132b.
  4. Gjertrud f. 6.9.1818, gift Venes. Se foto av henne.
  5. Ove f. 10.11.1823, neste husmann.

Ole Jokumsen var skomaker. Han døde 19.12.1860, Henrikka døde 14.3.1873.

Ove Olsen (1823-1889) overtok plassen etter faren. Gift 10.8.1858 med Randi Larsdatter (1821-1884) som datter av Lars Simonsen i Gausdal. De fikk ingen barn. De ga lysekrone i gave til Ørland kirke. Ove Olsen eide gardsbebyggelsen og hadde et naust ved Brekstadsjøen. Siden han døde barnløs, ble disse testamentert til Ove Kristian Wiklem, sønnesønn av broren Kristian på Røstad. Familielinja fortsetter på bruket Nyheim.

I årene 1865 og 1875 hadde plassen hest, 3-4 kyr, 3-6 sauer og gris. De sådde 3 tønner korn og satte 4-10 tønner poteter.

Opplysninger om husmannsplassene Trettenget og folka der, finnes i Ørlandsboka, bind II, side 132.


Åpningssiden for matrikkelgården Viklem
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag