kart av gården

Husmannsplassen og senere gården Brekka,
under matrikkelgården Hårberg.
G.nr. 69/13.


foto av gården
kart av gården
kart av gården
foto av gården

En husmannsfamilie på Hårberg
Av Terje Sørensen

Ole Jonsen Bye (1761-1862), som var fogd i Fosen fra 1814 til 1834, og holdt til på hovedgården på Storfosna den første tiden etter at han overtok embetet, kjøpte i 1818 en gårdpart av Hårberg på fastlandet. Bruket han ble eier av, hadde tidligere vært en del av Austråtts jordegods, og det hadde i sin tid vært drevet av den vidgjetne prestemorderen Søren Guttormsen Hårberg (ca.1710-1777) og hans etterslekt. Til gården hørte flere husmannsplasser, deriblant Brekka. Denne plassen lå et lite stykke vest for tunet på hovedbruket. Med tiden ble Brekka skyldsatt som selveierbruk, men det skjedde ikke før på 1880-tallet.

Rundt 1840 bosatte Elias Ellefsen seg som husmann på Brekka. Han var født 21. april 1809 som sønn av Ellef Arntsen Ophaug (1759- 1823) og Karen Henriksdatter f. Grande (ca.1762-1813). De var leilendinger på et gårdsbruk på Opphaug, og der ble Elias født som yngstemann i en søskenrekke på åtte. Hans eldste bror, Arnt, overtok leilendingsbruket, og i 1859 fikk de to sønnene til Arnt skjøte på eiendommen. De delte den likt mellom, og slik oppstod bnr. 8 og bnr. 9 på Opphaug.

Elias, derimot, kom tidlig i oppfostring hos sin morbror Jakob Henriksen (1759-1819) på bruket Brekka på Grande. Etter at onkelen døde, fortsatte han som fosterdreng hos den gjenlevende enken og siden hos sønnen på bruket, Henrik Jakobsen (1798-1885). Elias ble konfirmert fra Grande 24. oktober 1824. «God Kundskab og meget god Opførsel» var karakteren sogneprest Thomas Bodom noterte om ham i kirkeboka ved anledningen. 17. juni 1834 fikk Elias en datter med Anne Margrete Nilsdatter Grande. Hun var født 19. juni 1814 på Brekstad, gården som moren, Elsebe Arntsdatter (1789-1855), kom fra. Faren, Nils Nilsen Grande (1789-1851), var fra Nystykket på Grande. Anne Margretes foreldre begynte som husmannsfolk på Flyet under Hårberg, men faren som også drev fiske, skulle med tiden omkomme på sjøen og ikke bli gjenfunnet. Anne Margrete kom i tjeneste på Grande, og derfra ble hun konfirmert 1. november 1829. Augustin Meldahl Gaarder, som hadde overtatt presteembetet på den tiden, gav henne karakteren «God Christendomskundskab»;.

Datteren som Elias og Anne Margrete fikk i 1834, fikk navnet Karen. Hun ble konfirmert fra Hårberg i 1848. I 1859 ble hun gift med Broder Kristian Kristiansen Tromp Grande (1826-1886). De bosatte seg på Rønne der de i 1860 fikk utskilt og kjøpt en part av Skogangården (71/14). Men fra ca. 1865 ble paret i stedet å finne som gårdbrukere på Aune (17/8). De fikk tre sønner og fire døtre. Den eldste sønnen (Kristian) utvandret til USA i 1881, den nest eldste (Elias) overtok gårdsbruket etter foreldrene og den yngste (Arnt) ble fisker og bodde gjennom mange år i Sjøgata på Uthaug. Den eldste datteren (Berit) ble gift med enkemannen Hans Aage Lund som var møller og gårdbruker på Brekka i Bjugn, og en datter som ble oppkalt etter mormoren (Anne Margrete) kom til Brekka på Grande og var budeie der. Den yngste datteren (Berte Kristine), oppkalt etter en søster som døde i meslinger som ettåring, ble gift med jekteskipper Helmer Kornelius RavaldsenTørviki Stoksund. Etter at mannen døde, drev Karen Eliasdatter gårdsbruket som enke i over 30 år. Også sine siste leveår tilbrakte hun på Aune, men da som kårkone der. Hun døde der 31. desember 1915.

Elias Ellefsen og Anne Margrete Nilsdatter bodde på Grande også da deres neste barn kom til verden, en datter som ble født 5. august 1838. Hun ble oppkalt etter begge foreldrene og fikk navnet Elen Margrete. Til daglig ble hun bare kalt Margrete. Hun ble døpt ca. to måneder gammel, og på dåpsdagen hennes ble det lyst til ekteskap for foreldrene. Vielsen deres fant sted 13. september 1838. Margrete ble konfirmert fra Hårberg 1. oktober 1854. I 1863 ble hun gift med gårdbruker Johan Arnt Pedersen (1835-1924) på Flatbakken (63/2), Bakken. Hun og Johan Arnt fikk fem barn. Deres eldste sønn (Peder) overtok bruket etter dem. Da Bjelke-sarkofagene skulle føres tilbake til Austrått i 1928, var Margrete en av få gjenlevende ørlendinger som etter rådspørring kunne påpeke hvor kistene var blitt nedsatt på kirkegården 69 år tidligere. Hun var da 89 år gammel. Som ung pike, mens hun enda bodde på Hårberg, hadde hun vært vitne til Bjelke-begravelsen i 1859. Elen Margrete Bakken døde 14. juli 1929.

Det var kort tid etter giftermålet at Elias Ellefsen og Anne Margrete Nilsdatter kom til husmannsplassen Brekka på Hårberg. Det hadde muligens sammenheng med at hele fogdsgården som plassen sorterte under, da var blitt solgt til to morbrødre av Elias Ellefsen, nemlig til Johan Arnt Arntsen (1805- 1882) og Peder Arntsen (1807-) fra Brekstad. På plassen holdt Elias og Anne Margrete et par kyr og 6-7 sauer. De hadde også såpass jordvei at de kunne dyrke både korn (bygg og havre) og en del poteter der. I tillegg tjente fiske og sjødrift som attåtnæring.

Det gikk ikke lenge før neste barn i familien så dagens lys. Sønnen Eilert Kristian ble født 29.september 1842. Han begynte tidlig som fisker, og som sådan fikk han etter hvert følge av sine yngre brødre Nils og Arnt. Han ble konfirmert fra Hårberg 4. oktober 1857. I likhet med søsteren Margrete havnet Eilert med tiden på Bakken, faktisk som den nærmeste naboen hennes. Eilert Eliassen kjøpte nemlig det andre Flatbakken-bruket (63/1) i 1883. To år tidligere, mens han enda bodde som innerst og fisker på Hårberg, hadde han giftet seg med Marit Semmingsdatter Abelvik (1852-1896). Hun var født i Hemne, men oppvokst i Agdenes der hun blant annet hadde vært gjeterjente på Leksa før konfirmasjonen. Senere hadde hun kommet til Rønne på Ørlandet der hennes søster var gift og bodde. Eilert og Marit fikk sju døtre (samt to dødfødte sønner, den siste av dem i 1896 samtidig som Marit døde av blodtap). Den eldste datteren som fikk samme navn som farmoren, døde også tidlig, og nest eldste datter, Ellen Marie, kom til å overta gårdsbruket etter foreldrene. De andre døtrene utvandret alle til Amerika, og bare en av dem returnerte til Norge igjen. Eilert Eliassen var med på å opprette Grande Handelsforening i 1901. Han ble medlem av det første styret og stilte dessuten en stue på gården sin til disposisjon som butikklokale for foreningen den første tiden den eksisterte. Eilert Eliassen døde på Bakken 2. juni 1903.

Den neste familieforøkelsen på husmannsplassen Brekka skjedde 5. april 1845. Det var Nils Johannes som da ble født. Fra han var 8 til han var 15 år arbeidet han som gjetergutt, fortalte han senere i livet. Mest gjette han for grandonklene Peder Arntsen og Johan Arnt Arntsen på Hårberg, men også et par somre for farens fetter og tidligere arbeidsgiver, Henrik Jakobsen på Brekka på Grande. For en stor del var det ute på de myrlendte utmarksviddene som på den tiden strakte seg vestover mot Grande fra bebyggelsen på Hårberg at gjetingen foregikk. Nils Johannes ble konfirmert fra Hårberg 30. september 1860. Fra konfirmasjonsalderen av drev han fiske sammen med broren Eilert, senere også sammen med den yngre broren, Arnt. En periode senere i livet arbeidet han som styrmann. I 1870 giftet han seg med Karen Hansdatter Utstrand (1851-1929). Tre år deretter flyttet han med familien til Hellem hvor han bygde seg hus. Nils ble dampskipsekspeditør ved anløpsstedet der. Han og Karen fikk i alt elleve barn. Flere av sønnene valgte sjøen som levevei, noen som dampskipsførere, en som skipper på egen skute. Nils Johannes Eliassen døde 26. april 1911.

Anne Cathrine var neste barn i søskenrekken på husmannsplassen. Hun ble født 24. april 1848 og konfirmert fra Hårberg 4. oktober 1863. Ved folketellingen 1865 bodde Anne Cathrine hjemme hos foreldrene sine på Brekka. Hun døde 17. september 1871, bare 23 år gammel.

Jakob fødtes som det sjette i barnet i familen. Han så dagens lys 21. januar 1851 og kom i oppfostring på Brekka på Grande der flere av familiemedlemmene før ham hadde tjent og bodd. Da han kom dit, hadde datteren på gården, Johanna Henriksdatter (1828-1927) arvet bruket. Hun giftet seg første gang i 1850 med Elias Ellefsens yngste morbror Anton Andreas Arntsen Brækstad (1818-1856). To år etter at han døde, giftet Johanna seg med sin første manns fetter, Henrik Christoffersen Lund (1832-1916) fra Uthaug. Han ble den nye husbonden på bruket, og Jakobs fosterfar. Jakob ble konfirmert 30. september 1866. Han fortsatte som dreng på Brekka (på Grande) også som voksen. Han fikk en sønn, Anton Edvard, født 15.02.1872 , med tausa på bruket, Birgitte Andersdatter. Jakob giftet seg i 1876 med Anne Marta Josefsdatter Ryggen (1847-). De fikk en sønn, Johan Edvard, født 19. juli 1877. Men Anne Marta og Jakob fikk ikke noe langt ekteskap. Jakob druknet nemlig 15. mars 1878, da han deltok under lofotfisket det året. De to farløse sønnene ble begge oppfostret på Brekka hos Henrik Christoffersen og Johanna Henriksdatter. Fosterforeldrene hadde ikke hadde egne. Den eldste sønnen til Jakob Eliassen overtok med tiden Brekka (på Grande)etter fosterforeldrene. Den andre ble gårdbruker på Gjerdsgarden, et annet gårdsbruk på Grande. Anne Marta Josefsdatter giftet seg på nytt i 1882, denne gang med Hans Aage Jonsen Rabben fra Innstrand. Han overtok farsgården i 1887, men solgte den i 1901 og drev en stund som kveghandler. Da bodde paret en stund på Hårberg. Der var Anne Marta sysselsatt med spinning og veving. Hun og mannen tok Haarberg til etternavn og flyttet snart til byen hvor Hans arbeidet som bygningssnekker.

Arnt, neste husmannssønn på Brekka på Hårberg, ble født 28. august 1853. Han var enda ikke konfirmert da han begynte som fisker sammen med de to eldste brødre. Han ble konfirmert 4. oktober 1868. Arnt E. Haarberg var mannen som kommunen i 1884 gav oppdraget å opparbeide Svenskhaugveien mellom Grande og Slette på Viklem. Veien stod ferdig i 1886. På den tiden var Arnt blitt gårdbruker på Ryggen. Mens han bodde der, påtok han seg sammen med Hand Lund Rønne og Ove Berg å oppføre Rønne skole " i fuld Stand skikket for Øiemedet med alt fornødent, samt Vedbod og Privet" for i alt 2.300 kroner. Siden flyttet Arnt til byen og ble hotelleier i Krambugata 15. Siden ble han grossist og drev silde og fiskeforretningen A.E. Haarberg i Trondheim. Sammen med andre interessenter kjøpte han en engelskbygd jernskonnert bygd som seilfartøy i 1885. De sattemotor i den i 1917. Men skuta, som het "Gudrun II", ble solgt igjen i 1921. Arnt var første gang gift med Ingeborg Marta Nilsdatter Aarneset, f. 1863 i Stjørna. De fikk 6(?) barn. Andre gang ble han gift med Karen Hjort, født 15. mars 1891 i Sverige. De fikk 2 barn. Arnt Eliassen Haarberg døde i Trondhjem 16. desember 1927.

(Det kan innskytes at en av sønnene fra første ekteskap (Jacob) ble far til Gunnar Haarberg (1917-2009), som mange vil huske som "radioens engelsklærer" og en av landets mest kjente TV-personligheter i fjernsynets barndom på 1960/70-tallet.)

Johanna var den fjerde datteren til Elias Ellefsen og Anne Margrete Nilsdatter. Hun ble født 23. mars 1857, og ble oppkalt etter oldemoren (morfarens mor Johanna Eriksdatter Grande), men Johanna fikk ikke noe langt liv. Hun døde i strupehoste den 19. september 1860. Denne diagnosen synes å ha vært en ganske vanlig dødsårsak blant småbarn på Ørlandet ved den tiden.

Johan Arnt, født 24. januar 1863 var den yngste av barna. Han emigrerte til USA i 1881med Astoria i Oregon som reisemål.

Ane Margrete Nilsdatter døde allerede i 20. februar 1869. Minstegutten i familien var da bare var 6 år gammel. Elias Ellefsen overlevde kona med 20 år. Han døde som innerst og enkemann på Hårberg 17. februar 1889, nær 80 år gammel.

For en rask og enkel oversikt over familien til Anne Margrete Nilsdatter Grande (1814-1869) sam var gift 13. september 1838 med Elias Ellefsen (1809-1889), som er omtalt over, fører vi i tillegg barna i samme oversikt som de andre familiene:

 1. Karen f. 17.6.1834, gift med Broder Kristian Kristiansen Tromp Grande (1826-1886). For flere detaljer se teksten over.
 2. Elen Margrete, kalt Margrete, f.5.8.1838, gift med gårdbruker Johan Arnt Pedersen (1835-1924) på Flatbakken på Bakken. For flere detaljer se teksten over.
 3. Eilert Kristian f. 29.9.1842, eier av den andre Flatbakken i 1883. For flere detaljer se teksten over.
 4. Nils Johannes f. 5.4.1845. Karen Hansdatter Utstrand (1851-1929), sjømann, døde 26.4.1911. For flere detaljer se teksten over.
 5. Anne Cathrine f. 24.4.1848, døde 17.9.1871.
 6. Jakob f. 21.1.1851, druknet 15.3.1878 under lofotfisket. For flere detaljer se teksten over.
 7. Arnt f. 28.8.1853, gift og forretningsmann i Trondheim, han døde 16.12.1927. For flere detaljer se teksten over.
 8. Johanna f. 23.3.1857, døde av strupehoste 19.9.1860.
 9. Johan Arnt, f. 24.1.1863, utvandret til USA i 1881med Astoria i Oregon som reisemål.

Brekka ble skyldsatt i 1883 og tildelt b.nr. 13 på Hårberg da ny matrikkel ble innført i 1886. Det var dyrlege Steffen Arnt Trøgstad (1845-1921) fra Ytterøy som ble den første selveieren her. Han var gift med Hanna Dorthea Salberg (1849-?). Det er i Ørlandsboka ingen opplysninger om barn. Denne dyrlegen kom hit til bygda på midten av 1870-tallet. Mens han var her, oppførte nytt våningshus og nye driftsbygninger på Brekka, men han solgte eiendommen igjen allerede i 1887 og flyttet til Elverum og ble amtsdyrlege i Hedmark.

Det var Jakob Josias Jørgensen Grønning (1866-1940) som kjøpte Brekka av dyrlege Steffen Arnt Trøgstad. Dennes sønn, Fredrik Margido Grønning (1902- 1973), overtok som eier etter faren i 1933. I 1943 ble bruket «;ekspropriert» av tyskerne og kom fra da av til å inngå i flyplassområdet. Gårdsbruket ble fraflyttet. Deretter skulle det ikke gå så lang tid før bare tuftene var igjen etter bebyggelsen på Brekka.

Den andre eieren, Jakob Josias Jørgensen Grønnings slekt kom via Hovde, Vik og Åfjord til Stadsbygd og tok familienavnet etter gården Grønning, g.nr. 20/3 i Stadsbygd, se bind 2 av gårdshistoria for Stadsbygd av Kristoffer Rein, side 621. Tre brødrene etablerte seg med gårdsbruk på Ørland. Hans Kristian Grønning (1869_?) overtok Vik og Johan Arnt Grønning (1872-?) Vestervik. Jakob Grønning var her på Brekka og giftet seg med Kristine Kristiansdatter Høibro (1860-1911) fra g.nr. 20/19 i Stadsbygd. De fikk ni barn:

 1. Anna f. 1884 d. 4.2.1911 av tæring.
 2. Jonetta Olava (kalt Netta) f. 19.3.1887 gift Tyldum.
 3. Jørgen f. 2.12.1888 d. 2.3.1914.
 4. Margrethe Fredrikke f. 22.9.1890.
 5. Kristian Høibro f. 9.7.1892.
 6. Jakob Elias f. 15.9.1894 d. 2.4.1910 av tæring.
 7. Karl Johan f. 1.2.1897.
 8. Marit f. 24.11.1899.
 9. Margido Fredrik f. 7.1.1902.

Kristine Grønning døde i tuberkulose 16.2.1911 og Jakob Grønning (1866-1940) giftet seg andre gang med Oline Kristine Olsdatter (1881-1946) fra nabobruket Bjørklund. De fikk ingen barn.

Margido Grønning overtok bruket i 1933. Etter at tyskerne beslagla gården måtte de flytte til Bjugn og kjøpte senere gården Utstrand i 1946. Familieopplysningene er plassert der. Fjøsbygningen ble revet og satt opp på gården Myrenget av Janny Lian.

foto av familie på gården foto av familie på gården foto av familie på gården

Opplysninger om Brekka finnes i Ørlandsboka, bind II, side 199.


Åpningssiden for matrikkelgården Hårberg
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag