Branntakst, 1. desember 1882, på gården Utstrand, g.nr. 75/1.


kart av gården Utstrand
Bygningsmasse 2012
kart av gården Utstrand
Bygningsmasse før 1882

På skissen over er størhus tegnet lengst øst (høyre), det ble revet etter bygging av nytt våningshus i 1885. Samtidig ble stabburet flyttet til plassering i 2012. Våningshus 1 i branntaksten nedenfor, kan ha stått omlag der det nye huset ble bygd. Våningshus 2 sto omlag der dagens eldhus står i 2012, i vinkel med fjøset. Våningshus 2 ble ombygd til eldhus av byggmester Strand. Etter som det blir fortalt skal dette ha vært hans første større oppdrag. I fjøsets er i 2012 en delevegg av tømmerkubb, se fotografi, det kan ha vært den gamle endeveggen fra 1887 mot vest. Nyfjøset ble påbygd derfra, vestover, i 1955. I fjøset fra 1887 var kufjøset i vestre del, deretter stall, og hvor langt østover fjøset gikk kan vanskelig anslås i 2012. Dassen var plassert midt i fjøset, i delingen mellom stall og kufjøs. Under dassen var landkummen. Veien langs sjøen gikk gjennom tunet, slik som antydet på skissen over.

UDSKRIFT

Af branntaksationsprotokollen for Ørlands tinglag, autoriseret 12. januar 1878, forsaavidt nedenstaaende angaar.
Aar 1882 den 1. december blev efter forlangende af Hans P. Hansen Udstrand branntakst fremholdt over hans paa l.nr. 145 Udstrand i Ørlands herred opførte huse. Forretningen administreredes af lensmand A. Buaas, og mødte som taksationsmænd Tore Olsen Udstrand, Jakob T. Hof og Hans Rusasæter.

Hvorda!

Fremlagt blev rekvisition af 28. f. mnd. Med paategninger saalydende.
Til Ørlands Lensmand!
Herved forlanges brandtakst fremholdt over mine paa min eiendom Utstrand opførte huse.

Udstrand den 28. novbr.1882

Hans P. Udstrand.

Foran rekvirerede brandtakst berammes til fremholdelse 1. decbr. D. a.
Til at møte som taksationsmænd opnævnes Tore Olsen Udstrand, Jakob T. Hof og Hans Rusasæter.

Ørlands lensmandsktr. 28.novbr. 1882.

Alfr. Buaas.

Fremlagt 1/12 82 Alfr. Buaas.


Rekvirenten mødte og paaviste sine huse, der beskrives og takseredes som følger:

1. VAANEBYGNING

Opført i retningen øst mot vest paa graastensmur fra 0,5 m til 0,85 m høi af tømmer, borklæt og malet rundtom undtagen paa østre tvervæg, tekket med schiffersten, 16,35 m lang, 5,80 m bred, 4,90m høi.
I underste etages vestre ende er stue, der har oliemalede vægge, loft, gulv og vinduer.
I samme bredde med denne stue og avskilt ved paneling af bord er klædeskammer og entre, der er oliemalet indvendig, og fra hvilken er dør til dagligstuen, der er i midten af bygningen, panelet og oliemalet indvendig.
I østre ende er kjøkken, der har oljemalede vægge, og hvorfra ad trappe er opgang til anden etage.
I vestre stue og dagligstuen er inlagt underloft. I samme bredde med kjøkkenet er spisekammer og 1 værelse, der er oliemalet indvendig og atskilt fra kjøkkenet ved paneling af bord.
I anden etage er i vestre ende 1 værelse, der har oliemalede vægger, i midten gang og 2 værelser, der ere avskilte ved paneling af bord og til dels oliemalede, og i østre ende gang og 1 værelse, der har tapetserede vægge og er avskilt fra gangen ved paneling af bord.
Over hele bygningen er mørkloft.
Fra kjøkkenet, hvori er komfyr, gaar op skorstenspipe, muret af graasten til tagbandet, resten af teglsten.
Fra mørkloftet over vestre stue gaar op en af teglsten muret murpipe.
Paa begge langvægge er tagrender af træ.
Paa nordre langvæg er af bindingsværk, der er bordklæt og malet, tækket med spaan, tilsat bislag, 1,75 m langt, 1,25 mbredt, 2,65 m høit, har dobbelte døre til entreen og udgangsdør mod nord.
Under bygningen er muret kjeller, der er 4,45m lang, 3,80m bred, 1,85m høi og har opgang mot gaardsrummet, over hvilken er lemme af træ. Her er 1 vindu.

Denne bygning, hvori er 12 enkelte døre og 21 fag og 3 mindre vinduer, takseredes med bislag forkr 5600.00
En syvetages kakkelovn i vestre stue med malmrør60.00
1 magasinovn i dagligstuen med malmrør85.00
1 toetages kakkelovn med malmrør i østre værelse15.00
1 kogeovn med malmrør paa østre loftværelse15.00
1 komfyr i kjøkkenet med malmrør50.00
Forhøyet sum5830.00
yttervegg i eldhuset på gården Utstrand
Yttervegg av våningshus 2.
grue i eldhuset på gården Utstrand
Grue og tørkehylle.
pipe i eldhuset på gården Utstrand
Gråsteinsmus.
jordkjeller i eldhuset på gården Utstrand
Jordkjeller.

2. VAANEBYGNING

opført i retningen nord mot syd paa graastensmur fra om til 0,70m høi af tømmer og bindingsværk, borklæt og malet rundtom, tækket med næver og torv,12,75m lang hvoraf 2,25m spærværk, 5,15m bred, 4m høi.
I underste etages søndre ende er stue, derefter kjøkken og gang i samme bredde, derefter stue og i nordre ende i bindingsværket torvbod.
Fra gangen, der har dobbelte døre til bislaget paa østre langvæg, er av trappeopgang til anden etage, hvori er 3 værelser og over torvboden inlagt lem.
Bislaget, der er af bindingsværk, bordklæt og malet, tækket med bord, er 1,60m langt, 1,15m bredt, 2m høit, har dobbelte døre for utgangen mot øst.
Fra kjøkkenet, hvori er grue, gaar op skorsteinspibe muret af graasten.
Fra loftet over nordre stue er muret murpibe af teglsten.

Denne bygning, hvori er 11 fag og 3 smaa vinduer, og under hvilken er muret kjelder af graasten, takseredes med bislag forkr 1800.00
1 fireetages kakkelovn i søndre stue med malm rør40.00
1 toetages kakkelovn i nordre stue med malmrør20.00
Sum1860.00
Kubbvegg i fjøset på gården Utstrand
Kubbvegg eller tømmerkubb.
Krybbe i stallen på gården Utstrand
En av tre krybber.
Krybbe i stallen på gården Utstrand
En av tre krybber.
Krybbe i stallen på gården Utstrand
Tømmervegg i gammel stall.

3. STALD-FJØS OG LADEBYGNING

opført i retningen øst mot vest paa graastensmur fra 0,15 til 0,50m høi af tømmer, bindingsværk og tømmerkub, bordkæt rundtom, tækket med spaan, 31,80m lang, hvoraf der af kub er 8.50m i enhøide 2.45m, 9.50m bred, 4.75m høi.
I underste etage i vestre ende er fjøs, der indvendig er rappet og hvitet, og hvori er 12 kobaase med vandtætte krybber.
Fra fjøset er 2 døre til gjødselrummet og 1 til faare- og svinehuset, der er i samme bredde som gjødselrummet, adskilte ved paneling af bord. I midten af bygningen er aftømret stald, der indvendig er 6.40m lang, 5.30m bred. 2.30m høi, og hvori er 4 spiltaug.
I samme bredde som stalden er gang og høistaal, avskilt ved paneling af bord.
Næst efter stalden, i bindingsværket, er vognremisse, for hvilken er dobbelte porte mod gaardsrummet
I østre ende er torvbod, der er adskilt fra vognremissen ved paneling af bord, og har udgangsdør motd gaardsrummet.
I en del af vognremissen er indlagt gulv,hvilket rum agtes afpaneles og indrettet til snedkerværksted.
Fra torvboden er ad trappe opgang til anden etage hvori over vognremissen er tærskelade, og i den øvrige del af bygningen, undtagen høistaalet, er hø- og kornlemme. Over kornlemmen over torvboden tænkes indrettet tørreloft for klæder.
For tærskeladen er dobbelte porte mot nord, udenfor hvilke er kjørebro, opført af graastensmur, tømmer og planker.
Fra tærskeladen fortsætter kjørebroen hele bygningen igjennem til vestre ende og bestaar af tømmer og planker.
Under fjøset er af graasten muret gjødselkjælder, der er 5m bred, 8m lang, 2,25m høi, har dobbelte porte mot vest. For gjødselrummet mellem fjøset og stalden er ogsaa dobbelte porte.

Denne bygning, hvori er 12 fag og 2 mindre vinduer, samt 11 enkelte døre, Takseredes forkr 7200.00

4. STØRHUS

opført i retningen nord mot syd af bindingsværk, der er bordklæt og graastensmur, tækket med spaan, 7.65m langt, hvoraf 2.20m stenmur i en høide af 1.85m, 5.55m bredt, 3.85m høit.
I nordre ende i underste etage er størhus, der indvendig er panelet, og hvori er indrettet tørrehylde og grue, hvorfra gaar op skorstenspibe, muret af graasten til tagbaandet og resten af teglsten.
I søndre ende er torvbod, hvorfra der ad trappe er opgang til anden etage, hvor over størhuset er materialloft.

Dette hus, hvori er 4 fag vinduer og 2 døre, takseredes med tørrehylder forkr 550.00

5. STABUR

opført i retningen nord mot syd på 9 træstolper af tømmer og bindingsværk, bordklæt undtagen paa vestre langvæg, tækket med schiffersten, 5.25m langt, hvoraf 1.25m bindingsværk i underste etage, 5.55m bredt, 3.50m høit. I underste etage er 2 rumog i anden etage 1 rum, hvortil der er opgang ad trappe.
I underburet er indrettet kornbinger.

Dette hus, hvori er 2 vinduer og 2 døre, takseredes forkr 600.00

Samlet takst kr. 16040.00.
Seksten tusinde og fireti kroner.

Nr 1 og 2 er sammenbyggede ved planke.
Fra nr 2 til nr 3 er 2.25m. fra nr 3 til nr 4 er 2.25m. fra nr 4 til nr 5 er1.80m. fra nr 5 til nr 1 er 0.65m.< /p>

Alle ildsteder befandtes forsvarlige til forebyggelse af brandskader.

Forretningen opløst

Rekvirenten havde intet at bemerke og blev gjort bekjendt med indholden af § 27 og 35 i lov af 19. august 1845.
Taksationsmændene erklærede, at taksterne ere afgivne i henhold til aflagt ed.
Administrator fandt taksterne passende.
Rekvirenten har bemærket, at de takserede huse ikke ønskes forsikrede før fra 1. januar 1883.
Forretningen sluttet.

Alfr. BuaasHans RusasæterJakob T. HofTore Olsen Udstrand
m.p.p.

Åpningssiden for matrikkelgården Utstrand
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag