Familien Anna Andrine Ruud og Eiler Hagerup Holtermann

Av Terje Sørensen

Eiler Hagerup Holtermann, f. 7.12.1811, d. 10.09.1872 i Etne. Han var sønn av Austrått-eier og kanselliassessor Ove Bjelke Holtermann (1782 - 1857) og Anna Elisabeth Plate Throne (1781 - 1824). Han tok artium 1834 og ex theol. 8.12.1840. Han ble pers.kap. i Lindås 10.1.1845 og res.kap. samme sted 20.11.1848. I 1868 ble Eiler Hagerup Holtermann utnevnt til sogneprest i Etne i Sunnhordland, og han var i dette embetet da han døde. I studietiden lærte ham grundtvigianeren Wilhelm Andreas Wexels (1797 - 1866) å kjenne og ble en personlig venn av ham. Han ble med i kretsen som omgav Wexels og ble vakt til et alvorlig kristenliv som seinere preget ham som quot;et elskelig og interessant Menneske i Omgang og som en nidkjær Mand i sin Gjerning, altid rede til at bistaa med Raad og Daad.quot;

bilde av Holtermann
Eiler Hagerup Holtermann

Fra ungdommen var Eiler H. Holtermann vant til i delta i forefallende arbeid på en gård. Derfor ledet han driften av prestegården han hadde, med stor dyktighet.. På dette viset virket han også som et eksempel i retning av å bedre gårdsdrift blant andre bønder i Lindås. Han var ellers blant de innbyggerne som var med på å opprette sparebank der på stedet, og han satt i styret for Lindås Sparebank.

Ved skjøte av 27. - 30. april 1860 tok han som eldste sønn av Ove Bjelke Holtermann over farsgården Austrått med Tarva og Gjølga for 25000 spesidaler og med forpliktelse til å overdra Balsnes til onkelen Cort Paulus Holtermann. Han ble den siste i Holtermann-familien som var eier av Austrått.

Siden han fortsatte i presteembetet sitt, overtok han ikke gården personlig, men ansatte bestyrer til å ta seg av driften. Ordningen viste seg å være lite tilfredsstillende, og ved skjøte av 20.5.1863 solgte han derfor Austrått til proprietær Anders Gravraak fra Melhus for 24000 spesidaler. Gjølga med tilhørende skoger var solgt tidligere. Men før han solgte Gjølga-eiendommen, fikk Holtermann den 30.9.1861 skyldsatt og fradelt husmannsplassene som fantes der. Det gjaldt både Kammen, Gjølgali, Gjølgaseter, Tysbotn og Sagplassen. Den 12.12.1862 ble så gårdsbruket Gjølga (l.nr189) solgt til Peder Jensen Gjølgen (1794 - 1882) og sønnen Gabriel Pedersen Gjølgen (1829 - 1915) for 600 spesidaler. Kammen (l.nr.189f) ble solgt til Jakob Augustinussen for 400 spesidaler, Gjølgalia (189g) til Ole Thomassen Gjølgali (1821 - 1896) for 800 spesidaler, Gjølgaseter til Ole Rasmussen Gjølgaseter (1823 - 1893) for 600 spesidaler og Tysbotn til Jørgen Nilssen Espås Tysbotn (1805 - 1877) for 500 spesidaler. Sagplassen med sagbruk tilhørende tiendegodtgjørelse solgte Eiler Holtermann til sin yngre bror can.jur. Christian Throne Holtermann (1813 - 1868) for 400 spesidaler. Denne eiendommen med betydelige skoger ble videresolgt til byggmester Jacob Digre i Trondheim.

På Austrått måtte Gravraak imidlertid snart gå fra gården. 5.8.1869 ble det berammet auksjon hos Anders Gravraak for gjeld til Eiler Holtermann og Lorents Hegstad i Bjugn for 1508 spesidaler 80 skilling. En kort periode ble nå proprietær Rustads eier av Austrått uten at han noen gang fikk skjøte på gården. Ved auksjonsskjøte 1..1871 ble Austrått og Tarva gjenkjøpt av Eiler Hagerup Holtermann for 18000 spesidaler. Flere deler av eiendommen ble deretter frasolgt igjen, deriblant Tarva som Isak Knutsen (1818 - 1876) fra Leksvik fikk skjøte på den 18.12.1873. Presten.Holtermann døde i 1872, og Austrått ble ved skjøte av 31.10.1873 solgt til Ole Sivertsen Rise for 9500 spesidaler.

Eiler Hagerup Holtermann ble gift i 1850 med Anna Andrine Ruud (1815 - 1879), datter av handelsmann i Bergen Sven Ruud og hustru Karen Olsdatter. De fikk en datter og tre sønner:

  1. Anna Elisabeth, f. 11.2.1851, gift 1877 med kjøpmann Johan Waldemar Houg (1852 -), sønn av vaktmester ved Christiania tukthus, Ole Houg. De fikk 4 døtre og 2 sønner.
  2. Ove Bjelke, f. 29.12.1852, gikk på Trondhjems tekniske læreanstalt 1871 - 1874 og studerte arkitektur 1880 - 1881 ved teknisk høgskole i Hannover. Han ble sistnevnte år ansatt som bestyrer og lærer ved Kragerø Tegneskole og som lærer i matematikk og tegning ved middelskolen. I 1890 ble han ansatt som assistent hos stadskonstruktøren i Christiania. Han ble gift 1882 med Else Munch, (1856 -), datter av sogneprest Johan Storm Munch og Kaja Mikaeline Falch. De fikk 2 sønner.
  3. Sven Ruud, f. 29.4.1854, tok artium i 1873 og medisinsk embetseksamen i 1881. Han var siden praktiserende lege i Flekkefjord til han i 1882 ble ansatt som distriktslege i Folda, Nordland. I 1894 ble han utnevnt til distriktslege i Sokndal i Rogaland. Han ble gift 1885 med Adelaide Christiane Lehmann, (1865 -) fra Skjolden, datter av kjøpmann hans Albert Martin Lehmann og Synnøve Elisabeth Eriksen. 3 døtre og 4 sønner.
  4. Wilhelm Andreas Wexels, f.03.08.1857, 07.02.1895. Han drog til sjøs fra Stavanger i 1873, tok styrmannseksamen i Christiania våren 1876 og skippereksamen samme sted våren 1880. Han reiste til Australia, for i kystfart der, og seilte seinere med engelske skip på Vestindia. Han omkom da skipet quot;Fascadalesquot; forliste nær Natal i Sør-Afrika i 1895.

Åpningssiden for matrikkelgården Austrått
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden til Yrjar Heimbygdslag