Familien Anna Elisabeth Plate Throne og Ove Bjelke Holtermann

Av Terje Sørensen

bilde
Ove Bjelke Holtermann

Ove Bjelke Holtermann, f.10.1.1782, d.26.6.1857, var sønn av kanselliråd Eiler Hagerup Holtermann (1748 - 1800) og Christiane Ludvikka Høyer (1750 - 1830) på Austrått. Det må kanskje sies at hans mellomnavn, Bjelke, ikke antyder noen slektsforbindelse med Bjelkefamilien på 1500- og 1600-tallet. Faren Eiler Hagerup Holtermann hadde overtatt godset for 18000 riksdaler i 1773. Det var han som lot utforme det kunstferdige jernsspiret med initialene E H og årstallet 1781 på Austråttborgens tårn. Etter at kanselliråden døde i 1800, beholdt enken Austrått til 1808. Da overdrog hun godset til sønnen Ove Bjelke Holtermann for 30000 riksdaler og flyttet selv til Balsnes. Det var hun som bestemte at kjøpesummen skulle være 30000 riksdaler. Dette var visstnok en meget lav takst, og flere av de øvrige arvingene skal ikke ha vært særlig tilfreds med den.

Som flere av brødrene sine ble Ove Bjelke Holtermann allerede som åtteåring sendt til skole i Rønne på Bornholm. Likevel var det ved Trondhjems borgerlige Realskole han tok eksamen artium (Denne skolen ble opprettet 1783 som den første av sitt slag i Norge og Danmark). Som student skal han ha deltatt ved Københavns beleiring i 1807. En av hans etterkommere har i sitt eie en sabel som han skal ha benyttet den gangen.

Han ble gift 1.7.1807 med Anna Elisabeth Plate Throne (1781 - 1824). De fikk i alt 12 barn:

 1. Eiler Hagerup, f.1808, d.1810.
 2. Anna Margrethe, f. 1809, d.1892, gift 1836 med pastor Arnoldus Carlsen. 9 barn.
 3. Christianne Ludvikka, f.1810, d.1811.
 4. Eiler Hagerup, f.1811, d.1872. Sogneprest i Etne i Hordaland. Han overtok Austrått med Tarva og Gjølga for 25000 spesidaler ved skjøte av 27-30.april 1860, og med forpliktelse til å overdra Balsnes til sin farbror løytnant Cort Paulus Holtermann (1761 - 1865) uten godtgjørelse. Han solgte Austrått og Tarva for 24000 spesidaler i 1863, men kjøpte disse eiendommene igjen for 18000 spesidaler i 1871, dvs. året før han døde. Gjølga solgte han unna allerede før 1863. Han ble gift 1850 med kjøpmannsdatteren Anna Andrine Ruud fra Bergen. 4 barn.
 5. Christian Throne, f.1813, d.1868 ugift i Trondheim. Jurist. Han var en tid fullmektig hos sorenskriver Weidemann på Ørlandet. Et års tid gikk han også ved et tysk landbruksakademi i Hohenstein, visstnok med tanke på å overta Austrått. Da faren i sine siste leveår ble rammet av senil demens, overtok han gårdsdriften fullstendig. Da Austrått ble solgt, flyttet han til Trondheim.
 6. Christoffer Andresen, f.1814, d.1838. Han tok preliminæreksamen i 1833. Han begikk selvmord.
 7. Christiane Ludovikka, f.1816, d.1877 ugift i Trondheim. Hun flyttet etter farens død og Austråtts salg til sin bror Jakob Sodemann Holtermann i Stadsbygda.
 8. Ludia Henrikke, f.1818, d.1845 på Lade etter flere års sykdom.
 9. Jakob Sodemann, f.1819, d.1886 ugift. Han var til sjøs i 1842 og reiste deretter til Degebergs landbruksskole i Sverige. Da han kom hjem, kjøpte han gården Ervik i Bjugn, deretter Grønningen i Stadsbygd, og endelig Indre Ranheim i Strinda. Han ble utskiftningsformann etter salget av den sistnevnte gården og bodde sist i Trondheim.
 10. Peter Høyer, f.1820, d.1865 ugift i Christiania. Han reiste hjemmefra i 1839, var i lære hos tømmermester Struch i tre år. Så reiste han utenlands og gikk ved Berlin Høyskole i tre år. I 1848 benyttet forresten maleren Adolph Tidemand ham som modell for predikanten i sitt berømte maleri "Haugianerne". Da han kom tilbake til Norge, slo han seg ned som arkitekt i Christiania. Tegningene til Ås landbrukshøgskole og Rotvold asyl ble levert av Peter Høyer Holtermann.
 11. Dorthea Christiane, f.1822, d.1886 i Trondheim. Som søsteren Christiane Ludovikka flyttet hun etter farens død til broren Jakob i Stadsbygda. Sist bodde hun i Thomas Angells hus i Trondheim
 12. Anders Elias Bjelke, f.1824, d.1871 i Bjugn. Han deltok i 1848 som frivillig i Danmarks krig med Tyskland og var da ved 10. linjebataljon. Etter våpenstillstanden kom han tilbake til Norge, Han kjøpte etter en tid gården Ervik i Bjugn av sin bror Jakob, Han var gift to ganger: 1. gang 1857 med Marcelia Hegge Gaarder, 2. gang 1870 med Augusta Marcelia Gaarder. Begge konene var døtre av prost Gaarder på Ørlandet. I første ekteskap hadde Anders Elias Holtermann 2 barn.
bilde

Personkarakteristikk av Ove Bjelke Holtermann: "Assessor Holtermann var en imponerende skikkelse som minnet om de gamle patriarker. Ved siden av sitt alvor hadde han et vennlig og til dels stillferdig vesen. Han var uten særlig foretaksomhet. "Asseroten" som allmuen kalte ham, var over hele Ørlandet sett opp til med stor respekt. Han kunne være meget streng, men var på samme tid som en far for dem som stod under ham. Han bistod folk med råd og dåd og ytte rundhåndet hjelp til trengende. Han var en hardfør mann som oppdrog barna sine strengt. Han søkte å herde dem og venne dem til kroppsarbeid og alskens idrett. Selv var han meget nevenyttig og var glad i å dreie og snekre, og han lærte opp sønnene sine til det samme."

Da Ørland kommunestyret i 1843 hadde bestemt at bygdas første faste skole skulle bygges på Hårberg, var det Ove Bjelke Holtermann som påtok seg arbeidet med å sette opp skolebygningen. Han skulle ha 500 spesidaler for arbeidet. Skolen sto ferdig til fastsatt tid ved sankthans 1845.

En minnestein (gravstøtte) over Ove Bjelke Holtermann og kona står like ved inngangen til sakristiet ved Ørland kirke.

Viktigste kilde: O. Holtermann: Slægtbog for Familien Holtermann, Trondhjem 1902


Åpningssiden for matrikkelgården Austrått
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden til Yrjar Heimbygdslag