Foto fra arkivet

Det lokalhistoriske arkivet til
Yrjar Heimbygdslag

Foto fra biblioteket

Foto fra arkivet
Arkivbokser og -pakker
Foto fra arkivet
Registreringsark
Foto fra arkivet
Nytt tilfang ankommer i bil,
Foto fra arkivet
i store trekasser,
Foto fra arkivet
eller i mindre trekasser

Yrjar Heimbygdslag startet sin virksomhet med å bygge opp et lokalhistorisk arkiv. Det foregikk mye rydding omkring hos folk på slutten 1970-tallet, mange bursloft og uthus ble ryddet. Da kunne store historiske verdier gå tapt. Det kunne være møteprotokoller og andre opptegnelser som tidligere tillitsvalgte i foreninger, som hadde sluttet sin virksomhet, hadde liggende. Det kunne være private notater eller regnskaper. Fotoalbum kunne gå samme vei.

Yrjar Heimbygdslag ønsker å ta vare på dette viktige arkivmaterialet for fremtiden. Materialet er utvidet med lydbandintervju og noen fotografier og arkivet har nå fått en brannsikker oppbevaring. Temperaturen i arkivet er 12 grader C og en avfukter gir en relativ fuktighet på mellom 40 og 50%.

Plasseringen av arkivet og uregelmessig betjening, gjør at det ikke er mulig med regulær åpningstid for publikum. Det er en liten leseplass i et tilstøtende rom og hjemmelån kan ikke tillates.

I arkivet er materiale som må defineres som åndsverk og dermed kommer inn under lov om opphavsrett når åndsverket skal gjøres tilgjengelig for allmennheten. Vi kan også komme i konflikt med retten til eksemplarframstilling i et ønske om kopiering av innleverte slektslister, o.l. Tillatelse fra opphavsmannen vil være et krav som arkivet må stille, dertil kommer personvernet for nålevende personer som er omtalt i listene.

Tilgjengeligheten til arkivet blir dessuten regulert gjennom en klassifisering av materialet, i tre grupper:
Tilfang i gruppe A gir tilgang for alle som har en plan for bruken av tilfanget, se nedenfor de reglene som gjelder.
Tilfang i gruppe B er materiale som i samfunnet ellers normalt vil bli unntatt fra offentlighet. Det medfører en mer skjønnsmessig begrenset tilgang.
Tilfang i gruppe C er materiale som ikke er Yrjar Heimbygdslags eiendom, eller hvor giver har tatt forbehold om innsyn i form av klausuler. Dette medfører at lånetaker må innhente skriftlig samtykke fra arkivskaper.

Inntil forholdene kan legges til rette for bedre bruk av arkivet må interesserte forholde seg til styret for laget og etter de reglene som gjelder. Uansett må arkivskaperne være sikre på at det som er plassert i arkivet ikke lånes ut og slik kan stykkes ut og forsvinne.

Skanning av møteprotokoller er påbegynt, se i venstre meny. Protokoller yngre enn 60 år blir ikke publisert hvis de inneholder taushetsbelagt materiale.


Åpningssiden for det lokalhistoriske arkivet
Åpningssiden for gjenstander
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag