kart av gården

Fornminner på matrikkelgården Hovde,
Ellinghaugen

Av Terje Sørensen


foto av gården
foto av gården

Gerhard Schøning nevner at det på hans tid fantes en lang rekke gravhauger og en mengde mindre røyser på Hovde. De fleste av disse haugene er i dag utplanert, men av dem som fortsatt er å se, er Ellinghaugen.
Gravhaugen ligger på Nordre Hovde, 66/3, tett inntil og vest for bygdeveien mellom Brekstad til Flatnes.
I Vitenskapsselskapets oversikt over formminner i Ørland fra 1971 er gravhaugen beskrevet slik:

Rundaktig haug av sandblandet jord, meget steinholdig. Toppet profil. Kantene stort sett fjernet ved pløying og veganlegg. Ganske bra markert. Meget godt synlig i terrenget. Midtpartiet flatt. Fra toppen og ut til kanten i NV, stor, dyp, sammenrast Ø-V orientert sjakt. L. 10 m, br. 7 m, dybde 2 m. I denne råtnende treverk. I sidene en god del bruddkamp synlig. I N-lige side rund forsenkning, d. 6m, dybde 1,5-2 m. I bunnen av denne tydelig steinpakning av mindre rundkamp. Rundst midtpartiet i SV-S-Ø tydelig grøft. L.12 m, dybde 0,5 m. Kanten utenfor denne har form som en ujevn voll. Haugen ellers har preg av utallige mindre raseringer, Store deler av skadene påført under siste krigen. Nettinggjerde langs Ø-siden. Sterkt gressbevokst, menge blomster og urtearter. Siden mot vest mindre løvkratt. Kalles "Ellinghaugen". Mål anslått: D. 35-37 m, h. 3,5 -4 m.

Arkeologen Th. Petersen laget et notat om haugen 8.5.1942. Den er også omtalt av Fredrik Gaustad i 1971.

Opphavet til navnet "Ellinghaugen". er uvisst. En mulig forklaring kan være at det er avledet av "Æli n" som igjen kommer av det gammelnorske "Ahlvin", hvor "Ahl" betyr helligdom og "vin" betyr eng eller lignende.

Ellingveien har fått navn etter gravhaugen. Denne veien ligger i det regulerte boligområdet som etter navnsettelsen i 1998 benevnes som "Reksterberget"*.

* Navnet på boligfeltet er kanskje litt misvisende. Husmannsplassen Reksterberget lå opprinnelig i utmark som ble benyttet av Viklem, Brekstad, Hovde og Flatnes i fellesskap. Ved storskiftet på 1870-tallet ble plassen lagt til fogdsgården Brekstad. Først i 1907 ble Reksterberget skyldsatt som selvstendig gårdsbruk (g.nr. 67, b.nr. 10). Men mesteparten av boligfeltet "Reksterberget" (øst for fylkesveien) er ikke utlagt derifra, men av jord som har tilhørt bruk på Hovde. Ved Brekstads grense mot Hovde lå tidligere husmannsplassen "Myrenget", et navn det kanskje hadde vært like naturlig å bruke på byggefeltet. På den annen side var heller ikke "Myrenget" noen del av Hovde.


Åpningssiden for matrikkelgården Hovde
Index for gårdene i Ørland.
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag