Familien Hans Henriksen Holtermann og hans to hustruer, Margrethe Wiig og Ingeborg Cathrine Hagerup

Av Terje Sørensen

Hans Henriksen Holtermann, f. ca.1709, d. 1781. Han var sønn av Henrik Henriksen Holtermann (1683 - 1728) og hustru Meine Hansdatter Stokberg. Faren var handelsmann med borgerskap i Bergen, moren en kjøpmannsdatter fra Fransholmen i Borgund på Sunnmøre. Hans Holtermann brukte tittelen kommerseråd. Omkring 1750 kjøpte han Giske hovedgård med omliggende holmer av Sjur Mortinus Høilock for 1000 riksdaler. I tillegg kjøpte han Giske kirke av kong Christian 5 for 40 riksdaler. Kirken var i svært dårlig forfatning, - takløs og forfallen på flere vis. Holtermann sørget for å få kirken satt i stand, et arbeid som ble påbegynt i 1755 og avsluttet året etter. Til minne om restaureringen ble det i kirken opphengt en tavle med latinsk og norsk inskripsjon. Tavlen finnes fortsatt, og i teksten hedres Holtermann for å ha berget kirken fra "å synke i grus". I andre sammenhenger blir det fortalt at kommerseråd Holtermann var den første som satte klippfiskhandel i drift på Giske. Han eide også fartøyer. Ellers hadde han i Molde by en eiendom med "Huser, Vaaninger og Brygger", men denne eiendommen solgte han i 1749 for 1080 riksdaler til en annen kommerseråd, Hans Ulrik Mølman.

foto av Hans Holtermann
Hans Henriksen Holtermann som barn.

Ifølge familietradisjonen skal Hans Holtermann ha vært øyenvitne til at to handelsskip som tilhørte ham, forliste under en uforsiktig kappseilas på vei hjem. Etter denne hendelsen skal han ha besluttet å kjøpe Austrått som nettopp da var til salgs. For 26 900 riksdaler fikk han skjøte på dette godset 13.12.1760 av den tidligere eierens enke, Mette Kristine Dass, f. Høyer. I 1767 fikk han kongelig bevilling på jurisdiksjon (birkerett) på godset med hensyn til skifte, arrester, skatteinndrivelser, men godset var fri for utskrivning. I 1773 overlot han Austrått til sin eldste sønn i andre ekteskap. På samme tid ble flere gårder med plasser og laksevorper i Stjørna frasolgt godset for 10463 riksdaler og 18 skilling. Hans Holtermann gjorde visse bygningsmessige forandringer på Austråttborgen. Han erstattet trolig et tidligere saltak på hovedfløyen med et mansardtak, slik bygningen har i dag. Ved gjenreisningen av Ørland kirke, som brant i Hans Holtermanns tid (1766), fikk også den mansardtak, (men det ble ødelagt ved neste kirkebrann i 1854). Det er mulig at Holtermann også hadde "en finger med i spillet" ved utformingen av kirketaket.

Hans Henriksen Holtermann ble første gang gift med Margrethe Wiig (d.1745). Hun var sannsynligvis datter av handelsmann Knud Nilsen Wiig og hustru Ragnhilda. De fikk to barn:

  1. Henrik, f. 26.4.1735, d. 26.6.1784 i Skogn. Han var sogneprest på Ørlandet 1766 - 1778, seinere i Skogn, gift første gang 12.6.1769 med Martha Margrethe Angell (1745 - 1771), datter av kjøpmann i Trondheim, Lorentz Angell og Marie Must. Henrik Holtermann ble gift andre gang 23.11.1773 med Martha Marie Choucheron (1753 - 1822). Han hadde ingen barn i det første ekteskapet, men i det andre hadde han 1 datter.
  2. Knud Henrik, f. 18.9.1737, d. 5.4.1815. han var konferensråd og assessor i høyesterett, ridder av Danbrog, gift 18.5.1774 med Ursula Beate Linde (1757 - 1782) som døde på barselsseng. Hun var datter av konferensråd Linde. 1 datter.

Hans Henriksen Holtermann ble andre gang gift ca. 1747 med Ingeborg Cathrine Hagerup (1730 - 1796). Hun var datter av biskop Eiler Hagerup (1685 - 1743) og hustru Anna Cathrine Barhow (d.1737), som var søster av Ørlandspresten Lars Barhow. I sitt andre ekteskap hadde Hans Holtermann disse 7 barna:

  1. Eiler, f. 1748, d. 6.10.1800. Han overtok Austrått etter faren. (Se egen omtale!)
  2. Hans Tollef, f.1750, d.1822. I Trondhjems stiftsarkiv er det funnet et skriv fra general von der Osten. I skrivet omtales en søknad fra kommerserådinne Holtermann om å få sønnen Hans Tollef satt i forvaring på Munkholmen som sinnsyk.
  3. Anton Ulrik, f. 1752, d. 3.6.1826 i Trondheim. Han ble underoffiser i 1765 og steg i gradene til major. Han gjorde tjeneste ved Delmenhortske regiment fra 1774, ved Trondhjemske regiment fra 1775, ved Ritzenske regiment fra 1778 og ble samme år sjef for Bjørnørske kompani. Fra 1805 var han ved det Hevnske kompani til han gikk av med vartpenger (fortidspensjon) etter 37 års tjeneste. Av sin far fikk han ved skjøte av 1.7 1774 overdratt gårdene Uthaug med Ulriksborg og Nesset samt Hoøya, i alt 12 bruk og 5 plasser. I dette skjøtet står det at kommerseråden i 1760 kjøpte disse gårdene av kansellirådinne Dass. Gården Ulriksborg fikk navn etter Anton Ulrik. Ved skjøte av 17.1.1776 kjøpte faren tilbake de tre brukene på Hoøya for 700 riksdaler. Da han døde, gikk brukene over til å bli enkesete for hans kone, Ingeborg Cathrine f. Hagerup. Ved auksjon etter henne 25.4.1797 ble Hoøya-brukene solgt til Anton Ulriks yngste bror, Markus Fredrik Holtermann for 1500 riksdaler. Ved skjøte av 2.1.1802 solgte Anton Ulrik Holtermann gården Nesset og to andre bruk på Uthaug for 4000 riksdaler til sin eldste sønn, Christian Schnitler Holtermann. Et annet bruk solgte Anton Ulrik Holtermann ved skjøte av 2.10.1776 til en bonde, en antar at dette muligens skal være salget av Skaret til Anders Estensen i 1796. De øvrige brukene på Uthaug, deriblant Ulriksborg, ble etter hans forlangende solgt ved auksjoner 21.7.1807 og 20.1.1808 til krigsråd Knud Henrik Holtermann for 1855 riksdaler. Sannsynligvis flyttet Anton Ulrik Holtermann etter den siste auksjonen fra Ørlandet. Han var gift to ganger, første gang 2.6.1774 med Mette Christiane Schnitler, f. Westermann (1746 - 1795), enke etter sogneprest Christian Schnitler (1732 - 1772) ved Vår Frue kirke, Trondheim, og andre gang med prestedatteren Sophie Hersleb Krog (1783 - 1867) fra Melhus. Anton Ulrik Holtermann hadde 1 sønn i første ekteskap. I andre ekteskap hadde han 2 sønner og 5 døtre.
  4. Amund Richard, f. 3.3.1756 på Giske, d. 31.12.1824 i Nestved, Sjælland. Han ble student i Helsingør 1776, tok eksamen ved det anatomiske institutt i København 1780 og ble skipskirurg. Han tok eksamen ved det medisinske fakultet 1785, og ble dr.med. 1786 og privinsialmedikus i Sjælland fra samme år. Han var justisråd i 1816. Han ble gift 24.1.1788 med Sophie Hedevig Fabricius f. Giede. Hun var datter av proviantforvalter ved sjøetaten Christian Giede og hustru Marie f. Flor, og enke etter kofardikaptein Ferdinand Christian Fabricius. 3 sønner og 3 døtre, - alle født i Nestved i Danmark.
  5. Cort Paulus, f. 1.7.1764, d. 17.2.1806. Sjøoffiser. Han ble secondløytnant i Marinen 1784, premierløynant 1790 og kapteinløytnant 1806. Den siste utnevnelsen skjedde etter hans død som inntraff under en reise til Ostindia om bord på pakettskipet "De twe Gisberts", hvor han var sjef. Han var ugift.
  6. Meine Helene Cathrine, f. 1773, d. 26.2.1849. Hun var betegnet som en stor original, noe mannhaftig og som et vittig hode. Det fortelles at hun i barndommen oppholdt seg en tid i Trondheim hos noen gamle damer der hun skulle lære å brodere, særlig navn, men måtte sy et mangfold av A-er før hun fikk lov å gå videre. Seinere ble hun aldri sett med såkalt "kvinnelig håndarbeid". Ved folketellingen i 1801 er hun registrert som bruker av en husmannsplass på Uthaug, muligens under gården Skaret. Som eldre bodde hun hos en bondekone som hun hadde vært "bestevenninne" med fra barndommen. Det ble sagt at de to hadde lovet hverandre ikke å gifte seg, noe venninnen likevel gjorde. Men "tante Lena" forble ugift til det siste. Se hennes bok, "Prædikener" og hennes signatur i den.
  7. Markus Fredrik Bang, f. 8.4.1775, d. 6.4.1853. Han ble offiser i 1792. Fra 1810 var han ansatt som kaptein og kompanisjef for 1. Trondhjemske regiment. Han tok avskjed på vartpenger fra 1820. Han eide Hoøya som han kjøpte på auksjon 25.4.1797 etter morens død. (Hoøya hadde vært morens enkesete.) Allerede samme år solgte han et av brukene til fogd Johannes Petter Rasmussen, og i 1804 de to andre til Lars Iversen og dennes svoger Petter Eriksen, begge fra Orkdal. Seinere eide han Skjerdingstadhaugen i Melhus og deretter Hoff i Orkdal. Markus Fredrik Holtermann ble første gang gift 1799 med Jannice Georgine Tyrholm (1771 - 1807), datter av sorenskriver og kanselliråd Peter Christian Tyrholm ((1727 - 1794) og Anna Elisabeth f. Plathe (1739 - 1816). Andre gang ble han gift 1811 med Wilhelmine Augusta Rohleder (1792 - 1872), datter av skreddermester i København, Carl Fredrik Rohleder. Markus Fredrik Holtermann hadde 3 sønner og 3 døtre i første ekteskap, 3 sønner og 6 døtre i andre ekteskap.

Viktigste kilde: O. Holtermann: Slægtbog for Familien Holtermann, Trondhjem 1902.


Åpningssiden for matrikkelgården Austrått
Index for matrikkelgårdene i Ørland.
Åpningssiden til Yrjar Heimbygdslag