Mulig fjernet røys på haugen ved Austråttskardet i Ørland kommune.

Kart av rundrøys

På høgste punktet på haugen mellom gårdene Sandan og Skardet, 32 meter over havet, ligger spor etter ei rundrøys. I sentrum av formasjonen mangler forventet stein, men langs ytterkantene ligger enda noen middels kampesteiner. Sentrum synes å bestå av grunnfjell, dekt med et tynt jordlag og bevokst med gress og linjekornvall. Sentrum av formasjonen har et markert senkning.

Den gjenværende ytre del måler 13,5 meter i en akse øst-vest og 13,8 meter i en akse sør-nord. Sentrum av haugen er ca 90 cm over ytterkantene. Deler av grunnen er avdekket mot vest og viser bruddstein. Samme bruddstein skimtes flere steder i formasjonen og kan være fra forvitret fjell på stedet.
Stedet kalles "Rundingen" og er benyttet som bålplass, noe kullrester mellom steinene vitner om.

Atkomsten til haugen er en umerket sti fra nord, stien går langs hele haugen mot sør, før den ender i et byggefelt på sørsiden, av haugen, og videre mot fjæra. Denne stien kan ha vært transportvei for frakting av stein fra fjæresona under bygging av røys her. Før haugen grodde til var det utsyn i alle retninger.

At forvenyet kamp mangler i sentrum av formasjonen kan skyldes at steinen er benyttet til bygging på begge gårdene, som nevnt over. Terrenget er bratt ned til begge tunene og stein kunne lett rulles ned dit. Fundamentering av fjøs og låvebru krevde mye stein. Det er ingen muntlige kilder som bekrefter en slik antakelse.

foto av mulig rundrøys foto av mulig rundrøys foto av mulig rundrøys foto av mulig rundrøys

Åpningssiden for kulturminner i Ørland
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag