Gravhauger i i Fitjan hamnelag i Ørland kommune
I

Kart Fitjan
Gravfelt
Kart Fitjan
Gravfelt

Sør for Austråtlunden ligger et beiteområde som tilhører Fitjan hamnelag. Arealet ligger på begge sider av veien og har gårdsnummer 82, bruksnummer 73.

De fornminnene som ligger nord for veien skal beskrives her, se Fitjan 2 for fornminnener syd for veien. Fotografiene ble tatt fra veien ettersom det gikk beitedyr på området.

Oddvin Forbord målte opp fornminnene i 1971 og vi bruker hans rapport til å beskrive dem. Han sier at rundrøysa og fire steinlegninger dekker et område på 70 meter x 15 meter. Kartet til høyre er fra hans rapport, det til venstre er laget for å korrigere gårds- og bruksnummer. Likedan er hans kartfesting benyttet og ikke hans plasseringsanvisning i teksten hvor avstander i meter må inneholde en unøyaktighet.
Lengst nordvest ligger ei rundrøys av middels og stor rundkamp, den inneholder også enkelte bruddstein og mindre blokker. Diameteren er 15 meter, høyde 1,4 meter. Omkring røysa er en fotgrøft med bredde 1 meter og dybde opptil 0,3 meter.

35 meter sørøst for rundrøysa ligger en rund steinlegning av mindre rundkamp. Den har diameter 5 meter og høyde 0,2 meter. Forbord poengterer at steinsetningen er nesten usynlig i terrenget.

Kant i kant på sørøstre side ligger enda en rund steinlegning av mindre rundkamp. Denne har diameter 4 meter og høyde 0,3 meter, som forrige er den utydelig i terrenget.

Så ligger en tredje rund steinlegning kant i kant med forrige, også på sørøstre side. Denne har diameter 4,5 meter, høyde 0,3 meter. Denne steinlegningen har et flott midtparti med en klar kantmarkering av tettstilte rundkamp, sier Forbord.

Til sist ligger restene av en fjerde rund steinlegning 4 meter sør for den forrige. Denne består av middels og mindre rundkamp. Den har en kompakt steinpakning, flatt midtparti og en kantmarkering av tettstilte stein. Den er meget dårlig synlig i terrenget. Den nordre del er bevart, ligger orientert nordøst - sørvest og øvrige del er fjernet ved nydyrkning. Målene er lengde 1,2 meter, bredde 0,75 meter, høyde 0,2 meter.

Rundrøys Rundrøys

Åpningssiden for kulturminner i Ørland
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag