Gravhauger i i Fitjan hamnelag i Ørland kommune
II

Kart Fitjan
Gravfelt
Kart Fitjan
Gravfelt

Sør for Austråtlunden ligger et beiteområde som tilhører Fitjan hamnelag. Arealet ligger på begge sider av veien og har gårdsnummer 82, bruksnummer 73.

De fornminnene som ligger syd for veien skal beskrives her, se Fitjan 1 for fornminnener nordd for veien. Fotografiene ble tatt fra veien ettersom det gikk beitedyr på området.

Oddvin Forbord målte opp fornminnene i 1971 og vi bruker hans rapport til å beskrive dem. Han sier at rundrøysa og fire steinlegninger dekker et område på 45 meter x 7 meter. Kartet til høyre er fra hans rapport, det til venstre er laget for å korrigere gårds- og bruksnummer. Likedan er hans kartfesting benyttet og ikke hans plasseringsanvisning i teksten hvor avstander i meter må inneholde en unøyaktighet.
Nærmest veien ligger ei rasert rundrøys. Den har trekantet form fordi steinmateriale trolig er fjernet. Det som er igjen er middels og liten rundkamp og noe mindre bruddstein. Diameteren er 4 - 7 meter, høyde 0,3 - 0,5 meter. Den er dekket av gresstorv med mose og lyng og dårlig synlig i terrenget.

Sørvest for rundrøysa ligger fire runde steinlegninger eller det kan være raserte røyser.

Gravhaug

Åpningssiden for kulturminner i Ørland
Åpningssiden for Yrjar Heimbygdslag