Regler for bruk av den lokalhistoriske samlingen
til Yrjar Heimbygdslag

Når daglig leder for samlingen er oppnevnt, er vedkommende ansvarlig ovenfor styret for samlingens daglige drift. Samlingens unika kan ikke avhendes. I unntakstilfelle kan styret med vanlig flertall treffe beslutning om deponering i andre samlinger / arkiv.

 1. Samlingen består av originalmateriale og kopier av privatarkiv, kart, fotografi og andre bilder, film og videoopptak, muntlig tradisjon i skriftlig overlevering og på lydband, musikkopptak o.s.v..
 2. Henvendelser om bruk av samlingen skal gå gjennom dem som er ansvarlig for samlingen.
 3. Låneren må legge fram en plan for bruken av tilfanget.
 4. Bruken må ikke stride mot "Lov om opphavsrett til åndsverk" av 12.05.1961.
 5. I tillegg til dette kommer skjønnsmessige etiske vurderinger. Hovedhensynet er da at opplysningene fra samlingen ikke må bli til skade eller unødig plage for informanten, deres familie, eller noen som er omtalt i beretningene. Slike hensyn skal tas selv om informanten selv ikke har tatt noen forbehold.
 6. Normalt skal ikke lydband og videoopptak lånes ut.
 7. De ansvarlige for samlingen skal påse at de forbehold fortellerne har tatt ved bruk av beretningene blir fulgt. Dersom der er slike forbehold, skal de være tydelig påført beretningen.
 8. Spørsmål om publisering av hele beretninger, eller større deler av beretninger, må tas opp med de ansvarlige for samlingen.
 9. Skal beretninger publiseres må fortelleren eller den nærmeste familie gi slik tillatelse. Den skal gis i en skriftlig form og skal innhentes av låntaker.
 10. Skal beretninger eller annet arkivmateriale publiseres, må samlingen vurdere å sikre seg inntekter ved utgivelse for salg.
 11. Tilfanget lånes ikke ut på hjemmelån. Kopier kan bestilles. I studiesenteret skal være en arbeidsplass for gjennomgang av tilfanget.
 12. Tillitsvalgte som får ansvar for den lokalhistoriske samlingen bør avgi et taushetsløfte til Yrjar Heimbygdslag.
Teksten er revidert siste gang 18. april 2005 av arkivansvarlig for Den lokalhistoriske samlingen.

I medlemsbladet for DIS-Norge, "SLEKT OG DATA", nummer 1-2005, finner en på side 10 en oversikt over vernetider som er beskrevet i åndsverksloven. Artikkelen er forfattet av Tone Eli Moseid og tabellen nedenfor gjengis med hennes tillatelse.

TypeVernetid
Åndsverk70 år etter utløpet av opphavsmannens dødsår
Åndsverk, ukjent opphavsmann70 år etter utløpet av det år da verket først ble offentliggjort
Åndsverk, ukjent opphavsmann, ikke offentliggjort70 år etter utløpet av det år da verket ble skapt
Databaser15 år etter utløpet av det året arbeidet ble framstilt
Databaser, offentliggjort15 år etter utløpet av det året arbeidet ble offentliggjort
Fotografisk bilde15 år etter utløpet av fotografens dødsår, men likevel minst 50 år fra utløpet av det året bildet ble laget
Lydopptak og film50 år etter at innspillingen fant sted hvis det ikke foreligger samtykke fra tilvirkeren
Lydopptak og film, offentliggjort50 år etter at innspillingen ble offentliggjort hvis det ikke foreligger samtykke fra tilvirkeren
Vern av avbildet personI avbildedes levetid og 15 år etter utløpet av hans dødsår

Åpningssiden til Yrjar Heimbygdslag