Yrjar Heimbygdslag drives etter vedtekter fastsatt ved dannelsen i 1977. Vedtektene er senere revidert sju ganger, siste gang på årsmøtet 29. februar 2020.

Vedtekter for Yrjar Heimbygdslag

Formål
Yrjar Heimbygdslag er et lokalhistorisk lag og museum for Ørland med formål å vekke interesse for kulturvern og å ta vare på tradisjoner, folkeminner og gamle ting som ellers ville forsvinne og glemmes.

Virksomhet
For å nå formålet skal Yrjar Heimbygdslag:
a) Arbeide for oppbygging av en lokalhistorisk og museal samling, bestående av gjenstander og originalmateriale som arkivsaker, kart, fotografi og andre bilder, film og videoopptak, muntlig tradisjon i skriftlig overlevering og på lydbånd, musikkopptak o.s.v..
b) Legge til rette for at samlingene kan brukes til lokalhistoriske studier.
c) Arbeide for å utgi egnet materiale i publikasjoner.
d) Søke samarbeid med lokale museumstiltak.
e) Arbeide for en samlet registrering av verdifulle kulturlandskap, kulturminner og naturmiljøer, og verne om slike.

Organisasjon
Yrjar Heimbygdslag er selveiende og ingen kan ha eierposisjon, og dermed disponere over Yrjar Heimbygdslags formue, kreve utbetaling av overskudd eller hefte for Yrjar Heimbygdslags gjeld. Styret er ansvarlig for driften, og for registrering og arkivering av lagets eiendeler. Signaturrett er tildelt styret i fellesskap. Når daglig leder for samlingene er oppnevnt, er vedkommende ansvarlig ovenfor styret for samlingens daglige drift. Samlingens unika kan ikke avhendes. I unntakstilfelle kan styret med vanlig flertall treffe beslutning om deponering i andre samlinger eller arkiv. Styret utarbeider egne regler for driften av samlingene. Yrjar Heimbygdslag skal være medlem i Sør-Trøndelag historielag og Landslaget for lokalhistorie.

Medlemskap
Alle kan bli medlemmer av Yrjar Heimbygdslag når de betaler kontingenten som fastsettes av årsmøtet i samband med budsjettet. Utmelding skjer skriftlig, men ubetalt kontingent for ett kalenderår regnes også som utmelding.

Årsmøte
Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av februar måned og kunngjøres med minst 14 dagers varsel. Alle medlemmer har møte- og stemmerett. Årsmøtet er alltid vedtaksfør. Årsmøtet skal ta standpunkt til:
a) Styrets årsmelding.
b) Årsregnskapet i revidert stand.
c) Valg.
d) Arbeidsplan og budsjett for neste år.
e) Andre saker som fremmes av medlemmer senest 3 dager før årsmøtet.
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når minst 20 % av lagets medlemmer, eller et flertall av styret, forlanger det.

Styret
Yrjar Heimbygdslag skal ha et styre på 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Lederen skal velges særskilt og for ett år av gangen. Kasserer velges særskilt for to år av gangen. De øvrige tre styremedlemmene og varamedlemmene velges med to års funksjonstid. To styremedlemmer og et varamedlem velges hvert år.
Styret velger selv nestleder og sekretær. Styret er vedtaksfør når 3 medlemmer er til stede. Det føres møtebok som underskrives for hvert møte av de som er til stede.

Arbeidsutvalgene
For å avlaste styret med praktisk organisering av arbeidsoppgavene kan styret oppnevne arbeidsutvalg for de viktigste aktivitetene. Antall arbeidsutvalg vil variere med aktiviteten i laget og det er styret som til enhver tid regulerer antallet. Antall deltakere i arbeidsutvalgene kan være fra en til flere og funksjonstiden bør være på minst to år. Oppgavene for arbeidsutvalgene må samordnes med styret og arbeidsutvalgene må ikke gjøre avtaler, organisatoriske eller økonomiske, som binder opp styret.

Valg
Yrjar Heimbygdslag skal ha ei valgnemnd på tre medlemmer og ett varamedlem. Medlemmene i valgnemnda velges med tre års funksjonstid. Ett medlem og varamedlemmet velges hvert år. I det tredje års funksjonstid er medlemmet leder av nemnda. Valgnemnda fremmer forslag til styret på:
a) Leder
b)Kasserer
c) Styremedlemmer
d) Varamedlem til styret
e) To revisorer, med funksjonstid ett år
f) Varamedlem til revisorene med funksjonstid ett år
g) Medlem og varamedlem til valgnemnda
Forslagene sendes medlemmene sammen med årsmelding og innkalling. De foreslåtte personer skal være forespurt av valgnemnda. Forslagene sendes til styret tre uker før årsmøtet.

Vedtektsendring
Forslag til vedtektsendring skal sendes medlemmene senest 14 dager før årsmøtet. Et slikt forslag må ha 2/3 flertall av de frammøtte på ordinært årsmøte for å bli vedtatt.

Oppløsning
Eventuell oppløsning av Yrjar Heimbygdslag blir å behandle som vedtektsendring, men må for å være gyldig, vedtas på to årsmøter som følger etter hverandre. Siste årsmøte bestemmer med alminnelig flertall hva som skal gjøres med lagets midler og eiendeler.

Teksten er skrevet for HTML 27. februar 2021 med retting av vedtak fra årsmøtet 2019 av formålsparagrafen.

Åpningssiden til Yrjar Heimbygdslag